REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO hazet.pl

obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

 I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hazet.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 2. Sprzedawca – Alupart Sp. z o.o. , ul. Wyzwolenia 70, 64-330 Opalenica 
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Towar – artykuły przeznaczone na sprzedaż w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 6. Termin realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie 
  i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin, zbiór zasad dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Alupart Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 70, 64-330 Opalenica a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. 
  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

2.1   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hazet.pl.

2.2   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3   Sklep internetowy działający pod adresem www.hazet.pl, prowadzony jest przez Alupart Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 70, 64-330 Opalenica, legitymującego się numerem NIP: 7881994782.

2.4   Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c)       zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. 
W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hazet.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja na stronie Sklepu Internetowego www.hazet.pl.

3.2   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.

3.3   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4   Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)      podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)      dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 
w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

c)       dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5   Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne 
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, 
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie 
w zakresie własnego użytku osobistego,

f)       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.2   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową pod adresem www.hazet.pl, dokonać wyboru towaru, jego ilości 
i odpowiedniej specyfikacji technicznej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu 
o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3   Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia,

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)       wybranej metody płatności,

d)      wybranego sposobu dostawy,

e)      czasu dostawy.

4.6   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.7   Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9   Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”

4.10  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1   Dostawa Towarów jest możliwa zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i krajów europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub zlecana jest zewnętrznej firmie transportowej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3   Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2   Cena Towaru oferowanego luzem wyrażona jest w formie ceny jednostkowej (ceny za jednostkę miary).

6.3   Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      przelewem na numer konta bankowego (podany w momencie złożenia zamówienia),

b)      płatnością w systemie Przelewy24, Pay Pal,

c)       bon towarowy.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1   Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Alupart Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 70, 64-330 Opalenica.

7.2   Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: EL DREW  ul. Spokojna 1, 62-069 Palędzie

7.4   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1   Sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, 
w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: zamowienia@hazet.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, 
w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć 
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Alupart Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 70, 64-330 Opalenica, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.5  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 X. Dane osobowe

10.1  Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

10.2  Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Alupart Sp.z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy Sprzedaży.

10.3  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówienia przez Sklep Internetowy.

10.4  Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, za odrębnie wyrażoną  zgodą Klienta.

10.5  Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.6  Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

XI. Wyłączenie odpowiedzialności

11.1     Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

XII. Postanowienia końcowe

12.1   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy: Alupart Sp. z o.o. 
        a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy: Alupart Sp. z o.o., 
        a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje oddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Alupart Sp. z o.o..

12.3  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.